Choď na obsah Choď na menu

EBoH a LBD

24. 8. 2022


EBoH a LBD

Motto: „Pomôžme si navzájom“

- EBoH = socializácia koní v stáde a medzi ľuďmi
- LBD= socializácia ľudí v spoločnosti a medzi zvieratá

Obidva programy sú rovnaké, len jeden sa týka koní a druhý ľudí. Spoločne si navzájom pomáhajú. Socializácia ľudí bez domova (LBD) prebieha na našej farme a má, ako všetko u nás, vyšší zmysel. Vyšším zmyslom programu EBoH je práca s dušou, povahou koňa. Vyšším zmyslom programu EBoH a LBD je proces zaraďovania sa do zdravého spoločenstva (ľudského aj konského). Cieľom je dosiahnuť, aby klient aj kôň dokázali žiť ideálne šťastným životom. To však predpokladá aktivitu zo strany klienta aj koňa a rešpektovanie ich individuality.

Pre obe strany je prostredníkom práve práca, tréning.

Ľudia, ktorí boli bez domova sa v zariadení, pre nich určenom, dajú dokopy fyzicky, naučia sa postarať sa o seba, vyprať si, navariť si, nakúpiť si a keď to zvládnu a budú spoľahliví a budú chcieť so svojím životom niečo urobiť, prebehne prísny výber. Títo ľudia, ak budú vybratí zo zariadenia, na farme nesmú fajčiť, piť alkohol, užívať drogy a byť závislí na sexe a automatoch. V žiadnom prípade nesmú mať kriminálnu minulosť.
Potom im bude ponúknutá možnosť pracovať na farme, na záhrade. Keď to zvládnu a budú disciplinovaní, môžu sa pod dozorom pridať aj k práci okolo zvierat, ako je kydanie hnoja, udržiavanie čistoty v maštaliach, zvoz sena a slamy a podobné práce. Keď sa aj tuto osvedčia, môže sa s nimi skúsiť práca so zvieratami, ako je vypúšťanie do výbehov a na pastviny, zháňanie a vyvádzanie z pastvín do maštalí. Keď urobia jedinú fatálnu chybu, už im táto možnosť nebude ďalej umožnená.

Práca s koňmi je u nás cenená najviac, lebo sú to zvieratá, ktoré u nás pracujú najviac a jediné zvieratá, na ktorých sa jazdí. Používajú sa na hipoterapiu a musia byť v bezpečí a adekvátne trénované a jazdené, aby boli pri hipoterapii spoľahlivé. Nemôžeme si pri nich dovoliť žiadne prehmaty a musí byť práca s nimi kompetentná a spoľahlivá, hlavne z dôvodu bezpečnosti pri hipoterapii.
Pri práci s koňmi, lamami, ovcami, hydinou, psami sa človek dostáva do psychického stresu alebo pohody, podľa druhu práce a charakteru konkrétneho človeka. Prostredníctvom práce, tréningu, sa dostáva psychika do stavu pohody a fyzické telo do stavu príjemnej únavy, kedy sa otvárajú bloky a traumy pri rozhovoroch so zvieratami alebo terapeutmi.
Človek aj zviera si môžu navzájom pomáhať, spoločnou prácou, kontaktom sa môžu navzájom liečiť.
Kôň na EBoH, pre ktorého si jeho človek po maximálne troch mesiacoch nepríde, bude automaticky ponúknutý na predaj do dobrých rúk. Alebo bude využívaný na činnosti, pre účely nášho gazdovstva a hipoterapie.

EBoH – socializácia v spoločenstve zvierat a ľudí


Prostredníctvom práce a tréningu, oba programy pracujú na rovnakom princípe, na princípe fyzickej práce a psychického začlenenia sa do komunity, stáda. Keď kôň nezapadne v spoločnosti iných koní, má možnosť, aby ho prijali ľudia.

______________________________________________________________________________

Etapy EBoH

: EBoH Basic
- vstupná diagnostika uvedenými odborníkmi (ortopedický kováč, zubár, veterinár, rehabilitačná, terapeut)
:EBoH socializácia
- postupné zaradenie koňa do stáda a pozorovanie jeho pokrokov
: EBoH pozorovanie
: EBoH práca

- zo zeme, lonžovanie, hry
- výcvikový plán
: EBoH poradenstvo

________________________________________________________________________________

EBoH cenník

: ortopedický kováč
- aktuálny cenník podľa výkonu
: zubár
- aktuálny cenník podľa výkonu
: veterinár
- aktuálny cenník podľa výkonu
: rehabilitačná
- aktuálny cenník podľa výkonu
: ustajnenie
- 200€ mesačne
: práca s koňom, tréningy
- 20€ za 30minút
SPOLU: 400€ mesačne, individuálne podľa potrieb koňa

Ideálne je, aby kôň na EBoH u nás absolvoval minimálne 3 mesačný pobyt, aby mal v kľude dostatok času a priestoru zvyknúť si, začať spolupracovať, adaptovať sa na iný typ práce a pochopiť zmenu vo svojom rozpoložení.

__________________________________________________________________________________

LBD – socializácia v spoločenstve ľudí a zvierat

Prostredníctvom práce, prostredníctvom ergoterapie, oba programy pracujú na rovnakom princípe, na princípe fyzickej práce a psychického začlenenia sa do komunity. Keď človek, klient nezapadne do ľudskej spoločnosti, má možnosť, aby ho prijali zvieratá. Keď nebude fajčiť, piť alkohol alebo užívať drogy. Zvieratá neznášajú tieto neduhy.

Etapy LBD

: LBD Basic
- vstupná diagnostika ešte v zariadení sociálnych služieb určených pre ľudí bez domova (klient si musí prácu na farme zaslúžiť a vážiť si túto možnosť, musí sa chcieť vrátiť do normálneho života a hlavne musí mať sebadisciplínu a pracovať na svojich závislostiach na cigaretách, alkohole, sexe, automatoch a drogách), kde prebehne prvý prísny výber
:LBD socializácia
- postupné zaradenie klienta do spoločenstva, do komunity na farme a pozorovanie jeho pokrokov
: LBD pozorovanie
: LBD práca (ergoterapia)

- najprv ide klient pracovať na záhradu, zvoz sena a slamy a udržiavanie poriadku (ku zvieratám v tejto fáze nemá prístup)
- ergoterapeutický plán
- keď sa osvedčí v práci, môže ho začať motivovať práca okolo zvierat (kydanie hnoja, udržiavanie poriadku v maštaliach)
- posledným krokom je možnosť pracovať pri zvieratách (najprv sú to sliepky, potom ovce, neskôr lamy a kone sú za odmenu)
: LBD hipológia
- najprv vypúšťajú a zháňajú ovce a lamy z maštalí do výbehov a nazad a až keď sa osvedčia, môžu vodiť kone, aj pri hipoterapii
- jazdenie na koňoch
- priahanie koní, orba koňmo a podobne

Cenník LBD

: práca s lamami
- 15€ za 30 minút
: práca so psami
- 10 €  za 30 minút
: práca s koňmi
- 20€ za 30 minút

_________________________________________________________________________________

Pred zahájením EBoH alebo LBD musí klient absolvovať povinné poučenie a podpísať čestné vyhlásenia, musí byť očkovaný proti tetanu a poistený proti úrazu. Kôň musí byť zdravý, nesmie mať prenosné ochorenia a musí spĺňať všetky predpoklady pre prevoz na našu farmu. Každý klient musí tiež vyplniť tlačivo „Náležitosti na zaradenie na EBoH“, alebo „Náležitosti na zaradenie na LBD“ a vlastnoručne ho podpísať. V prípade maloletého klienta tak učiní jeho právny zástupca. Keď klient nevie písať ani čítať, nebude mu poskytnutá možnosť absolvovať LBD. Klient, ktorý nemá občiansky preukaz alebo má trvalý pobyt v meste, nie na konkrétnej adrese, bude pripustený k LBD až keď si tieto náležitosti dá na poriadok.
EBoH a LBD sú efektívne len vtedy, keď sa k nim pristupuje zodpovedne. Každý zo zúčastnených strán musí mať dobrý pocit so vzájomnej spolupráce a tá ich musí zároveň aj napĺňať. Ísť pracovať na farmu len kvôli peniazom nemá zmysel, lebo je táto založená na princípe dobrovoľnosti. Na princípe lásky k prírode a na základe svojej túžby sa vrátiť medzi svojich (ľudí, zvieratá). To platí o klientoch aj o koňoch. Každý zo zúčastnených strán musí prejaviť dobrú vôľu a ochotu ku spolupráci a musí vedieť, že ten, s kým spolupracuje je hodný jeho dôvery. Kone to ukážu úplne jasne a od nich sa človek môže veľa naučiť. Keď zviera nedôveruje, je zbytočné s ním komunikovať a pracovať. Vtedy potrebuje terapiu, stádo, svorku, kŕdeľ. To isté platí o človeku. Jeden múdry pán raz povedal túto vetu:
„Každý má dostať šancu, dôveru a prijatie.“
To platí ako pre ľudí, tak pre zvieratá.