Choď na obsah Choď na menu

PRIHLÁŠKA

Prihláška do našich radov.

Meno

Priezvisko

Rok narodenia

Telefón

Email


Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) udeľujem HIPERKA, o .z (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas na spracúvanie osobných údajov záujemcu o členstvo v občianskom združení HIPERKA, o.z. a jeho zákonného zástupcu (označte krížikom výber): súhlasím, aby sa spracúvalo meno, priezvisko, adresa bydliska (ak je uvedené), telefónne číslo, rok narodenia a e-mail uvedené v tej[1]to prihláške, a to za účelom zasielania propagačných informácií o činnostiach, podujatiach, súťažiach a aktivitách zameraných predovšetkým na podporu detí a mládeže, ako aj oblasti hipoterapie, prípadne o možnosti podporiť ho činnosťou alebo darom, súhlasím, aby sa vyhotovovali fotografie a/alebo videá počas podujatia organizovaného občianskym združením HIPERKA alebo jeho organizačnou jednotkou, a teda aby sa zachytila fyzická podoba záujemcu o členstvo v združení na takejto fotografii a/alebo videu, a tieto sa použili na propagáciu tohto podujatia, ako aj pri činnosti a aktivitách občianskeho združenia HIPERKA a jeho organizačných jednotiek, a to najmä formou ich zverejnenia na webstránkach, v príspevkoch a v platenej reklame na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, YouTube), v mailoch, newslettroch a vo vyhľadávaní Google, ak záujemca o členstvo dobrovoľne poskytne vyjadrenie pre tento účel, súhlasím, aby sa vyhotovili a zverejnili články, blogy a iné reklamné a marketingové podklady, ktoré obsahujú jeho osobné údaje, najmä meno, priezvisko a obsah jeho vyjadrenia, výslovne súhlasím, aby sa spracúvali osobné údaje o zdraví záujemcu o členstvo v združení (jeho diagnózach, ktoré boli uvedené v tejto prihláške alebo kedykoľvek neskôr), a to pre účely vedenia evidencie o jeho zdravotnom stave z dôvodu zabezpečenia jeho účasti na podujatiach, na ktoré sa prihlási a riešenia situácií, v ktorých by mohlo byť jeho zdravie ohrozené alebo jeho účasť na podujatiach negatívne ovplyvnená.
Vybratý typ záujemcu, označte krížikom. 


Dátum podpisu

Záujemca má aspoň 18 rokov


POTVRDENIE PRIHLÁŠKY
Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby sa uvedený záujemca o členstvo stal členom občianskeho združenia HIPERKA odo dňa uhradenia registračného poplatku na dobu stanovenú stanovami občianskeho združenia HIPERKA a jeho vnútornými predpismi. Ak nie je uvedené inak, členstvo sa uzatvára do konca príslušného kalendárneho roka, pričom sa automaticky predlžuje na ďalší kalendárny rok, ak najneskôr do 31. 1. príslušného kalendárneho roka dôjde k úhrade členského príspevku. Podpisom zároveň potvrdzujem, že hore uvedený záujemca o členstvo, ako aj ja ako jeho zákonný zástupca, sme sa oboznámili s podmienkami členstva v občianskom združení HIPERKA, najmä s jeho stanovami a inými vnútornými predpismi a zaväzujeme sa plniť všetky povinnosti z nich vyplývajúce, najmä povinnosť uhradiť stanovený príspevok.Spísané v

dňa

  Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich ​osobných údajov.

 

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 21898
Mesiac: 2344
Deň: 66

Mail list


Portrét

Kontakt

Hiperka,o.z.

IČO:
37904469
BANKOVÝ ÚČET ČSOB:
SK20 7500 0000 0040 1893 0167
PRACOVISKO:
Ranč Lieskovec, Bratislava
KONTAKTNÁ OSOBA:
Bc. Michaela Ľudmová

0940/ 633 779

hiperka@gmail.com

© 2023 eStránky.sk | Tvorba www stránok